WIMNET Mariusz Kłokowski

ul. K.E.N. 3D/34
15-687 Białystok
tel. (85) 6641866
e-mail: wimnet@wimnet.pl
 
BIURO
ul. Gdańska 12
15-249 Białystok
tel./fax (85) 740 33 15

NIP       PL 542-246-05-25
REGON  052207410
 

 
     

OCHRONA ODGROMOWA W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM

 

Bezpośrednie uderzenie pioruna w obiekt niechroniony może spowodować nieobliczalne straty. Uniknąć ich pozwala instalacja odgromowa, której celem jest maksymalna ochrona przed:

  • porażeniem ludzi znajdujących się w budynku i jego otoczeniu,

  • powstaniem pożaru oraz zniszczeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

.......Zgodnie z Orzeczeniem Izby Rzeczoznawców SEP instalacja odgromowa obiektów może być wykonana metodą konwencjonalną (tradycyjne zwody wysokie Franklina, poziome zwody niskie) lub za pomocą piorunochronów GROMOSTAR XX.
.......Głowica piorunochronu GROMOSTAR XX osadzona jest na uziemionym maszcie, jej strefa ochronna jest około 8 razy większa niż przy zastosowaniu tradycyjnego zwodu wysokiego. Piorunochron instalowany jest bezpośrednio na budynku lub na maszcie wolnostojącym, jego strefa ochronna ma kształt "kopuły". W celu zapewnienia skutecznej ochrony wszystkie elementy budynku (również anteny) muszą znajdować się w jej wnętrzu.
.......Działanie głowicy GROMOSTAR XX polega na wytwarzaniu jonizacji wokół ostrza znacznie wcześniej niż w przypadku inny ostrych elementów metalowych budynku (np. anteny, śruby). Rozwijająca się oddolna, zjonizowana ścieżka powoduje obniżenie wytrzymałości elektrycznej powietrza, przez co, ostatnia faza wyładowania atmosferycznego następuje do głowicy (podobnie jak rysa na uderzonej płytce ceramicznej powoduje pęknięcie wzdłuż tej rysy).
.......Przewaga instalacji odgromowej z piorunochronem GROMOSTAR XX nad instalacją konwencjonalną wykonaną poziomymi zwodami niskimi polega na większej skuteczności.
                                   

Wszystkie obiekty objęte "kopułą", w tym również anteny telewizyjne i elementy dekoracyjne dachu, są chronione (w przypadku instalacji konwencjonalnej elementy "wystające" ponad zwody narażone są na uderzenie pioruna, co powoduje bezpośrednie zagrożenie budynku). Krótka droga przepływu prądu pioruna pomiędzy głowicą i ziemią, minimalizuje:
- Zagrożenie pożarowe, które może powstać przy wyładowaniu atmosferycznym w zwód biegnący po konturach dachu ( szczególnie przy pokryciu drewnianym lub podatnym na ogień),
- Indukowanie się niebezpiecznych napięć w przewodach, metalowych rurach - mogących prowadzić do porażenia ludzi, wybuchu ulatniającego się gazu.

Najczęściej wystarczy jedna prawidłowo zainstalowana głowica na maszcie, który może być też masztem antenowym. W przypadku instalacji na maszcie wolnostojącym obszar ochronny może obejmować kilka obiektów. Oszczędności wynikające z zastosowania instalacji GROMOSTAR XX mogą sięgać 50% kosztów instalacji konwencjonalnej.
Piorunochron GROMOSTAR XX może również stanowić uzupełnienie dla istniejącej już instalacji odgromowej.
 

Pozostałe tematy:

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ     Więcej informacji

ZASADY INSTALOWANIA PIORUNOCHRONÓW GROMOSTAR XX         Więcej informacjij

PODWYŻSZONA SKUTECZNOŚĆ PODSTAWOWEJ OCHRONY ODGROMOWE  Więcej informacji

PRODUKTY TECHNIKI ODGROMOWE   Więcej informacji